గాయత్రీ మాత

గాయత్రీ మాతకి మూడు సంధ్యలలో మూడు పేర్లు ఉన్నాయి. ప్రాతఃకాలం గాయత్రి, మధ్యాహ్నం సావిత్రి, సాయంకాలం సరస్వతి. ఒకే గాయత్రి మూడు నామములతో ఉన్నది. సరస్వతి, సావిత్రి, గాయత్రి – ఈ మూడూ కూడా సృష్టి కారణమైన చైతన్య స్వరూపమైన జ్ఞాన రూపిణి అన్న అర్థాన్ని చెప్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఈ మూడు రూపాలకీ ‘బ్రాహ్మీ, మాహేశ్వరీ, వైష్ణవీ’ అని పేర్లు కూడా చెప్పబడుతున్నాయి. అంటే త్రిమూర్త్యాత్మకమైన శక్తి. అంటే త్రిమూర్త్యాత్మకమై ముగురమ్మల ముగురయ్యల స్వరూపంగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటిది గాయత్రి. ఈ గాయత్రి ‘త్రిపద’ అని ఋగ్యజుస్సామాత్మకంగా చెప్పబడుతూ ఉంటే ‘త్రిపుర’ అని లలితారాధనలో అదే చెప్తున్నాం. ఈ విశ్వమంతా ‘త్రి’ అన్న తత్త్వంతోనే ఉన్నది. భూతభవిష్యత్వర్తమాన కాలములు, ముల్లోకాలు, సత్త్వరజస్తమోగుణములు, సృష్టి స్థితి లయలు, అన్నీ మూడింటితోనే చెప్పబడుతున్నాయి. ఈ మూడింటితో ఉన్న విశ్వమంతా వ్యాపించిన శక్తి గనుక ఆ తల్లి ‘త్రిపదా గాయత్రి’ అని చెప్పబడుతున్నది. అలాంటి గాయత్రీ ఆరాధనలో 24అక్షరములూ కూడా 24 తత్త్వములకు సంకేంతంగా కూడా భావన చేశారు. అయితే ఈ 24తత్త్వాలతోనే విశ్వమంతా ఉన్నది. అందుకే పంచముఖాలలో కూడా విశ్వ తత్త్వమే చెప్పబడుతున్నది. అక్షరములుగా 24 సంఖ్యలలో ఉన్నాడని ప్రత్యేకత కూడా అదే. అంతేకాదు మన వెన్ను దండంలో ఉన్న పూసల సంఖ్య కూడా 24 యే. అంటే ప్రాణశక్తి సంచరించేటటువంటి వెన్నుదండంలో ఉండేటటువంటి ఆ విభజన కూడా 24తోనే ఉన్నది. అలాగే ఒక వీణలో మెట్లు 24 ఉంటాయి. ఇలా గమనించినట్లైతే ఆ ‘తత్త్వార్థ వర్ణాత్మికాం’ అని చెప్పినట్లుగా తత్త్వ సంఖ్యయైన 24 తో ఉన్నది. ‘పంచ కోశాంతర స్థితా’ అని ఈ తల్లిని భావన చేశారు. ఈ పంచకోశ మధ్యంలో ఉన్నటువంటి పరతత్త్వ స్వరూపిణిగా ఉన్నటువంటిది ఆ తల్లే అని తాత్త్వికమైన దర్శనం కూడా ఉంది. ఇలా గాయత్రీ ఆరాధన వల్ల ప్రాణశక్తి ఆరాధన చెప్పబడుతూ ఉన్నది. ‘ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ’ అని వర్ణించిన ప్రకారం. ఈవిధంగా విద్యాధిదేవతగా గాయత్రీదేవిని ఆరాధించడం ఉంది.

అందరూ పఠించదగిన గాయత్రీ మంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైనవి మూడు. సంధ్యాకాలాలలో వీటిని జపిస్తే ‘ గాయత్రి ‘ అవుతాయి .

  • సర్వ చైతన్య రూపాం తాం, ఆద్యాం విద్యాం చ ధీమహి, బుద్ధిం యా నః ప్రచోదయాత్.
  • పరమేశ్వరాయ విద్మహే, పరతత్త్వాయ ధీమహి, తన్నో బ్రహ్మ ప్రచోదయాత్||
  • యో దేవస్సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః |
    ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గః తద్వరేణ్యముపాస్మహే ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *