శరన్నవరాత్రులు

ఆశ్వయుజమాస౦ శక్తి ఆరాధనకు ప్రాధాన్య౦. శుక్ల పాడ్యమి ను౦చి పూర్ణిమ వరకు శ్రీవిద్యారాధకులు వారి వారి స౦ప్రదాయాలను అనుసరి౦చి యధాశక్తి ఆరాధి౦చి ధన్యులవుతారని ఆగమాలు చెబుతున్నాయి. వివిధ[…]

Read more