బొట్టు ?

బొట్టు పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి.మన హైందవ ధర్మంలో ముఖాన బొట్టుకి విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉంది. బొట్టులేని ముఖము, ముగ్గులేని ఇల్లు అంటే బొట్టు ఎవరైతే పెట్టుకోరో వారి[…]

Read more

అన్నం

???? అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం ???? అరటిఆకులో భోజనం చేయడానికి/పెట్టడానికి కారణం అన్నంలో ఒకవేళ విషం కలిపితే ఆకు నలుపు రంగుగా మారిపోతుంది, వేడి అన్నం వడ్డిస్తే[…]

Read more